concentration of firepower
noun
/͵kɒnsntreɪʃnəvʹfaɪəpaʊə(r)/

ცეცხლის თავმოყრა / ჩაწერტება; ყველა ხელთარსებული საცეცხლე საშუალებიდან ცეცხლის დაშენა ერთი და იმავე მიზნისთვის.