D-day consumption / production differential assets
noun
/͵di:deɪkən͵sʌmpʃnprə͵dʌkʃn͵dɪfəʹrɛnʃl͵æsɛts/

pl მატერიალურ-ტექნიკურ საშუალებათა მარაგი, რომელიც უზრუნველყოფს შეიარაღებული ძალების მოთხოვნილებებს D-დღიდან / ოპერაციის დაწყების დღიდან P-დღემდე / სამხედრო მატერიალურ-ტექნიკურ საშუალებათა ფართომასშტაბიანი წარმოების დაწყების დღემდე.