defences
noun
/dɪʹfɛnsɪz/

pl თავდაცვითი ნაგებობები, სიმაგრეები; თავდაცვის სისტემა; თავდაცვითი პოზიციები, (თავ)დაცვის ხაზები; the enemy easily breached our defences მოწინააღმდეგემ ადვილად გაარღვია ჩვენი თავდაცვა / დაცვის ხაზები.