demonstrate
verb
/ʹdɛmənstreɪt/

ჩვენება (აჩვენებს), დემონსტრირება; he demonstrated the use of the respirator მან აჩვენა, როგორ უნდა რესპირატორის / აირწინაღის გამოყენება.