dose
noun
/dəʊs/

1. სპეც. დოზა (დასხივებისა, რადიაციისა); a lethal dose of radiation რადიაციის / მიღებული დასხივების სასიკვდილო დოზა;

2. მედ. დოზა (წამლისა, მედიკამენტისა).