dual agent
noun
/͵dju:əlʹeɪdʒənt/

აგენტი, რომელიც ერთდროულად ორ ან მეტ სადაზვერვო სააგენტოში მუშაობს (რომელთაც ერთნაირი მიზნები აქვთ) [შდრ. აგრ. double agent].