Nearby words
DST DSU DTG DU dual agent
dual-purpose improved conventional munition
duck dud dud bomb dug in dug-out
dual-purpose improved conventional munition
noun
/͵dju:əl͵pɜ:pəsɪm͵pru:vdkən͵vɛnʃənlmju:ʹnɪʃn/

ამერ. ორმაგი დანიშულების გაუმჯობესებული ჩვეულებრივი საბრძოლო მასალა (ჯავშანტექნიკის და/ან ცოცხალი ძალის საწინააღმდეგო კასეტური ტიპის კუმულაციურ-მსხვრევადი საარტილერიო ჭურვი ან რაკეტის ქობინი; აბრევ. DPICM).