electronic warfare support
noun
/ɪlɛk͵trɒnɪk͵wɔ:fɛəsəʹpɔ:t/

ელექტრონული / რადიოელექტრონული მხარდაჭერა, მხარდაჭერა ელექტრონული / რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით; ელექტრონული / რადიოელექტრონული ბრძოლა (როგორც საბრძოლო მხარდაჭერის სახეობა; აბრევ. ES, EWS).