G4
noun
/͵dʒi:ʹfɔ:(r)/

ჯი-4, ლოგისტიკის დეპარტამენტი / განყოფილება (შტაბისა); I acted as a G4 watchkeeper ჯი-4-ის / ლოგისტიკის განყოფილების მორიგე ვიყავი.