general deployment position
noun
/͵dʒɛnrəldɪʹplɔɪməntpəʹzɪʃn/

დისლოკაციის / განლაგების ადგილი ომის შემთხვევაში (სამხედრო ნაწილისა, ქვედანაყოფისა; აბრევ. GDP).