gyromagnetic compass
noun
/͵dʒaɪərəmæg͵nɛtɪkʹkʌmpəs/

ავ., ზღვ. გირომაგნიტური კომპასი (ხელსაწყო მოძრავი ობიექტის კურსის მაგნიტური მერიდიანის სიბრტყის მიმართ განსასაზღვრავად).