hardened aircraft shelter
noun
/͵hɑ:dndʹɛəkrɑ:ft͵ʃɛltə(r)/

თვითმფრინავის გაძლიერებული სადგომი / ანგარი (როგორც პასიური საჰაერო თავდაცვის ელემენტი; აბრევ. HAS).