impregnable
adjective
/ɪmʹprɛgnəbl/

აუღებელი; მტკიცე, საიმედო (ითქმის სიმაგრეების, საფორტიფიკაციო ნაგებობების და მისთ. შესახებ); an impregnable fortress [fort, camp] აუღებელი / მიუდგომელი ციხესიმაგრე [ფორტი, ბანაკი].