indirect fire
noun
/͵ɪndərɛktʹfaɪə(r)/

არაპირდაპირი ცეცხლი, ცეცხლი / სროლა არაპირდაპირი დამიზნებით; სროლა დახურული საცეცხლე პოზიციიდან (არტილერიისა, ნაღმსატყორცნებისა) [შდრ. აგრ. direct fire].