indirect fire weapon
noun
/͵ɪndərɛktʹfaɪə͵wɛpən/

არაპირდაპირი დამიზნებით სასროლი იარაღი; დახურული საცეცხლე პოზიციიდან სასროლი იარაღი (საარტილერიო ქვემეხი, ნაღმსატყორცნი და მისთ.; აგრ. indirect weapon) [შდრ. აგრ. direct fire weapon].