insubordination
noun
/͵ɪnsə͵bɔ:dɪʹneɪʃn/

1. დაუმორჩილებლობა, ურჩობა; მეთაურის / წოდებით უფროსის ბრძანებების შეუსრულებლობა;

2. უპატივცემულობა, უდიერობა (მეთაურების / წოდებით უფროსების მიმართ).