intake
noun
/ʹɪnteɪk/

1) ტექ. წყლის, საწვავის და სხვ. მიმღები, შემშვები ან შემწოვი მოწყობილობა ან ხვრელი (მანქანისა, მექანიზმისა);

2) ავ., ავტ. ჰაერმიმღები, ჰაერშემწოვი.