interoperability
noun
/ɪntər͵ɒpərəʹbɪlətɪ/

სპეც. ამა თუ იმ სისტემის, მოწყობილობის და მისთ. მუშაობასთან შეთავსებადობა; ოპერაციულად (ურთიერთ)შეთავსებადობა, ინტეროპერაბელურობა.