intruder
noun
/ɪnʹtru:də(r)/

1. საზღვრის ან საჰაერო სივრცის დამრღვევი; სახელმწიფო საზღვრებში, საჰაერო სივრცეში ან აკრძალულ ზონაში შე˂მო˃ჭრილი პირი, ავტომანქანა ან საფრენი აპარატი;

2. შენობაში, ტერიტორიაზე უნებართვოდ შესული / შეჭრილი პირი.