jankers
noun
/ʹdʒæŋkəz/

სლ. სასჯელი დისციპლინის დარღვევისთვის; რიგგარეშე განწესი (უპირატ. სასჯელის სახით შესასრულებელი ესა თუ ის არასასიამოვნო სამუშაო).