load bearing equipment
noun
/͵ləʊd͵bɛərɪŋɪʹkwɪpmənt/

ამერ. ქამარზე ან სამკერდე ღვედებზე დასამაგრებელი ჩანთები სპეციალური აღჭურვილობით (სპეციალური დანიშნულების ჯარების მებრძოლთათვის და მისთ.; აბრევ. LBE).