naval gunfire support
noun
/͵neɪvlʹgʌnfaɪəsə͵pɔ:t/

სახომალდე არტილერიის საცეცხლე მხარდაჭერა (სახმელეთო ან საზღვაო-სადესანტო ძალებისა — წყალზედა სახომალდე საცეცხლე მხარდაჭერის სახეობა; აბრევ. NGS) [იხ. აგრ. naval surface fire support].