negotiation
noun
/nɪ͵gəʊʃɪʹeɪʃn/

ხშ. pl მოლაპარაკებები; to enter into negotiations მოლაპარაკებების დაწყება; to be in negotiation, to conduct / to carry on, to hold / negotiations მოლაპარაკებების წარმოება; to break off negotiations მოლაპარაკებების შეწყვეტა; by (means of ) negotiations მოლაპარაკებების გზით.