pick-up zone control officer
noun
/͵pɪkʌp͵zəʊnkənʹtrəʊl͵ɒfɪsə(r)/

ბორტზე აყვანის / მიღების ზონაში მოქმედებათა ხელმძღვანელი ოფიცერი (აბრევ. PZCO) [იხ. აგრ. pick-up zone].