quick reaction alert aircraft
noun
/͵kwɪkrɪækʃnə͵lɜ:tʹɛəkrɑ:ft/

საბრძოლო განგაშით გასაფრენად მზადყოფნი თვითმფრინავი; სწრაფი რეაგირების / საბრძოლო მორიგეობაზე მყოფი თვითმფრინავი.