rating
noun
/ʹreɪtɪŋ/

1. რეიტინგი, ვისიმე / რისამე პოპულარობის, მნიშვნელოვნობის და ა.შ. მაჩვენებელი;

2. მატროსი (დიდი ბრიტანეთის სამხედრო-საზღვაო ფლოტში; აგრ. able rating).