Rear Admiral (Upper Half)
noun
/͵rɪərʹædmərəl(ʹʌpəhɑ:f)/

სრული რიერადმირალი / კონტრადმირალი (აშშ-ის სამხედრო-საზღვაო ფლოტში; აგრ. rear admiral) [იხ. აგრ. დანართი N1].