romer
noun
/ʹrəʊmə(r)/

ტოპ. კოორდინატების საზომი (მარტივი ხელსაწყო, გამჭვირვალე დანაყოფებიანი ფირფიტა რუკაზე კოორდინატების განსასაზღვრავად); I need a romer for a 1:20,000 map კოორდინატების საზომი ხელსაწყო მჭირდება 1:20 000 მასშტაბის რუკისთვის.