tactical
adjective
/ʹtæktɪkl/

(აბრევ. tac)

1. ტაქტიკური, ოპერატიულ-ტაქტიკური; ოპერატიული; საბრძოლო; tactical activity ტაქტიკური / ოპერატიულ-ტაქტიკური ხასიათის საბრძოლო მოქმედებები;

2. ტაქტიკური, მოქმედების მცირე რადიუსის მქონე (ითქმის ბომბების, რაკეტებისა და მისთ. შესახებ); tactical weapons ტაქტიკური იარაღი.