tactical air command centre
noun
/͵tæktɪklɛəkəʹmɑ:nd͵sɛntə(r)/

ამერ. ტაქტიკური საავიაციო სარდლობის ცენტრი; ავიაციის საბრძოლო მოქმედებათა მართვის ცენტრი (აბრევ. TACC).