tactical air liaison officer
noun
/͵tæktɪklɛəlɪʹeɪzn͵ɒfɪsə(r)/

ტაქტიკური ავიაციის მეკავშირე ოფიცერი (დივიზიის ან უფრო მაღალი დონის შენაერთის შტაბის ლოგისტიკის განყოფილების თანამშრომელი, რომელიც სატვირთო საფრენი აპარატების მოქმედებათა კოორდინაციაზეა პასუხისმგებელი; აბრევ. TALO).