unit
noun
/ʹju:nɪt/

1. ქვედანაყოფი; სამხედრო ნაწილი; შენაერთი; რაზმი;

2. საბრძოლო ერთეული (გემი, საფრენი აპარატი, ტანკი და მისთ.);

3. ლოგ. საანგარიშო-სამომარაგებო ერთეული (აგრ. unit of issue);

4. სპეც. საზომი ერთეული; a kilometre is a unit of linear measure კილომეტრი სიგრძის საზომი ერთეულია.