van²
noun
/væn/

ავანგარდი, წინა ხაზი; the general was moving in the van of the advancing force გენერალი შეტევაზე გადასული ჯარის ავანგარდში / წინა ხაზზე მიდიოდა.