vertical or short take-off and landing
noun
/͵vɜ:tɪklɔ:͵ʃɔ:t͵teɪkɒfənʹlændɪŋ/

ვერტიკალური ან მოკლე გარბენის აფრენა და დაჯდომა (თვითმფრინავისა; აბრევ. V/STOL) [შდრ. აგრ. VTOL; STOL; STOVL].