vertical or short take-off and landing aircraft
noun
/͵vɜ:tɪklɔ:͵ʃɔ:t͵teɪkɒfənʹlændɪŋ͵ɛəkrɑ:ft/

ვერტიკალურად ან მოკლე გარბენის ასაფრენ-დასაჯდომი თვითმფრინავი (აგრ. V/STOL aircraft).