vertical take-off and landing
noun
/͵vɜ:tɪkl͵teɪkɒfənʹlændɪŋ/

ვერტიკალური აფრენა და დაჯდომა (თვითმფრინავისა); the Harrier has a vertical take-off and landing capability "ჰარიერს" ვერტიკალურად აფრენისა და დაჯდომის უნარი აქვს (აბრევ. VTOL) [შდრ. აგრ. V/STOL; STOL; STOVL].