victory
noun
/ʹvɪktərɪ/

გამარჯვება; this was a decisive victory that changed the outcome of the war ეს იყო გადამწყვეტი გამარჯვება, რომელმაც ზეგავლენა იქონია ომის შედეგზე.