weapons-grade
adjective
/ʹwɛpənzgreɪd/

საიარაღო, განსაკ. მასობრივი განადგურების იარაღის შესაქმნელად გამოყენებადი; weapons-grade uranium [plutonium] საიარაღო ურანი [პლუტონიუმი].