Western European Union
noun
/͵wɛstən͵jʊərə͵pi:ənʹju:nɪən/

დასავლეთ ევროპის კავშირი (თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის მიზნით 1948 წელს შექმნილი ორგანიზაცია; აბრევ. WEU).