YAK-38
noun
/͵jækθɜ:tɪʹɛɪt/

იაკ-38, საბჭოთა საგემბანო ბაზირების ვერტიკალურად ასაფრენ-დასაჯდომი მრავალმიზნობრივი თვითმფრინავ-გამანადგურებელი (აგრ. Forger).