ლექსიკონის ინსტრუქცია
შინაარსი

ტექნიკური ინსტრუქცია
დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ ლექსიკონის საძიებო სისტემის მეშვეობით შესაძლებელია როგორც ინგლისური სიტყვების, შესიტყვებების, ფრაზული ზმნების, ფრაზეოლოგიური ერთეულების მოძიება, ასევე ქართული სიტყვების, შესიტყვებების, ფრაზეოლოგიური ერთეულების ძიება.
ლექსიკონი უპირატესად ინგლისურ-ქართულია, ვინაიდან მეთაურ სიტყვებად ინგლისური სიტყვები გვევლინება, მაგრამ პროგრამა ლექსიკონის მომხმარებელს ქართული მასალის მოძიების საშუალებასაც აძლევს. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ონლაინ ლექსიკონის ტექნიკურ ინსტრუქციას, რათა მაქსიმალურად სრულად გამოიყენოთ მისი შესაძლებლობები.
1. სისტემური მოთხოვნილებები
ონლაინ ლექსიკონი წარმოადგენს თანამედროვე სტანდარტებისა და მოთხოვნილებების მიხედვით შემუშავებულ ვებ-აპლიკაციას - კომპიუტერულ პროგრამას, რომელიც განთავსებულია ინტერნეტში, ვებ-გვერდზე, ხოლო მომხმარებელი სარგებლობს ამ პროგრამით ვებ-ბრაუზერის მეშვეობით. შესაბამისად, ლექსიკონით სარგებლობა შესაძლებელია ინტერნეტ ქსელში ჩართული თითქმის ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობით, რომელიც სტანდარტული ქართულ და ინგლისურენოვანი ვებ-გვერდების სრულყოფილად გამოსახვისა და მათთან ინტერაქციის საშუალებას იძლევა.
ვებ-აპლიკაციის გამართული ფუნქციონირებისთვის რეკომენდებულია შემდეგი:
დამატებითი რეკომენდაციები: (არ არის სავალდებულო)
2. ინგლისური სიტყვის ძიება
სასურველი ინგლისური სიტყვის მოსაძებნად, აკრიფეთ სიტყვა ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში მოთავსებულ ძიების ველში და დააჭირეთ ღილაკს "ძიება". ლექსიკონი გამოიტანს ძიების შედეგებს - სიტყვებს მოკლე ანოტაციებით (სურათი 1).
სურათი 1
სიტყვა-სტატიის სრული ვერსიის სანახავად, შედეგებიდან აირჩიეთ თქვენთვის საინტერესო სიტყვა. ლექსიკონი გამოიტანს სიტყვა-სტატიის სრულ ვერსიას (სურათი 2).
სურათი 2
სასურველი სიტყვის მოძიებისთვის, სიტყვის სრულად აკრეფა არ არის აუცილებელი, საკმარისია აიკრიფოს სიტყვის პირველი რამდენიმე ასო. ლექსიკონი ავტომატურად გამოიტანს შეთავაზებებს - სიტყვებს, რომლებიც იწყება თქვენს მიერ აკრეფილ ასოებზე (სურათი 3). აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სიტყვა ან დააჭირეთ ღილაკს "ძიება". ძიების შედეგებში გამოჩნდება თქვენთვის სასურველი სიტყვაც (სურათი 4).
სურათი 3
სურათი 4
ძიების ველში სიტყვის ორთოგრაფიული შეცდომით მითითების შემთხვევაში, ლექსიკონი შეძლებისდაგვარად შემოგთავაზებთ სიტყვის სწორ ორთოგრაფიულ ვარიანტს (სურათი 5).
სურათი 5
იმ შემთხვევაში, თუ სასურველი სიტყვის ძიებისას, ბევრი რელევანტური ან მსგავსი სიტყვა-სტატია მოიძებნება (სურათი 6), გამოიყენეთ "ზუსტი დამთხვევა". ძიების შედეგებში გამოჩნდება ზუსტად ის სიტყვა-სტატიები, რომელთაც თქვენ ეძებთ (სურათი 7).
სურათი 6
სურათი 7
3. ინგლისური შესიტყვების, ფრაზული ზმნის, ფრაზეოლოგიური ერთეულის ძიება
ინგლისური შესიტყვების, ფრაზული ზმნის, ფრაზეოლოგიური ერთეულის ძიებისას აკრიფეთ სასურველი შესიტყვება ან ფრაზა ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში განთავსებულ ძიების ველში. მონიშნეთ "მთელ ტექსტში" და "ზუსტი დამთხვევა" და დააჭირეთ ღილაკს "ძიება". ლექსიკონი გამოიტანს ძიების შედეგებს - სიტყვებს მოკლე ანოტაციებით (სურათი 8).
სურათი 8
სიტყვა-სტატიის სრული ვერსიის სანახავად, შედეგებიდან აირჩიეთ თქვენთვის საინტერესო სიტყვა. საძებნი შესიტყვება ან ფრაზა სიტყვა-სტატიაში ყვითელი მარკერით იქნება მონიშნული (სურათი 9).
სურათი 9
ხშირ შემთხვევაში ინგლისურ შესიტყვებას ან ფრაზას სინონიმური წევრი აქვს, ამიტომ შესიტყვების ან ფრაზეოლოგიური ერთეულის ძიებისას "ზუსტი დამთხვევის" გამოყენება ყოველთვის ვერ მოხერხდება. იმ შემთხვევაში, თუ ზუსტი დამთხვევით შედეგები არ იძებნება, ლექსიკონი შემოგთავაზებთ მოიძიოთ სასურველი ერთეული "ზუსტი დამთხვევის" გარეშე (სურათები 10, 11 და 12).
სურათი 10
სურათი 11
სურათი 12
4. ქართული სიტყვის ძიება
ქართული სიტყვის ძიებისას გადაიყვანეთ კლავიატურა ქართულ ენაზე (საჭიროების შემთხვევაში მიჰყევით ქართული კლავიატურის ინსტალაციის ინსტრუქციას ან ისარგებლეთ ლექსიკონის ძიების ნაწილში მოთავსებული გადამრთველით). აკრიფეთ სასურველი სიტყვა ძიების ველში, მონიშნეთ "მთელ ტექსტში" და "ზუსტი დამთხვევა" და დააჭირეთ ღილაკს "ძიება" (სურათი 12).
ლექსიკონი გამოიტანს ძიების შედეგებს - ინგლისურ სიტყვებს, რომლებშიც საძიებო ქართული სიტყვაა გამოყენებული (სურათი 13).
სურათი 13
სიტყვა-სტატიის სრულ ვერსიაში თქვენთვის საინტერესო ქართული სიტყვა ყვითელი მარკერით იქნება მონიშნული (სურათი 14).
სურათი 14
5. ქართული შესიტყვების, ფრაზეოლოგიური ერთეულის ძიება
ქართული შესიტყვების, ფრაზეოლოგიური ერთეულის ძიებისას გადაიყვანეთ კლავიატურა ქართულ ენაზე (საჭიროების შემთხვევაში მიჰყევით ქართული კლავიატურის ინსტალაციის ინსტრუქციას ან ისარგებლეთ ლექსიკონის ძიების ნაწილში მოთავსებული გადამრთველით), აკრიფეთ სასურველი შესიტყვება ან ფრაზა ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში განთავსებულ ძიების ველში. მონიშნეთ "მთელ ტექსტში" და "ზუსტი დამთხვევა" და დააჭირეთ ღილაკს "ძიება" (სურათი 14).
ლექსიკონი გამოიტანს ძიების შედეგებს - ინგლისურ სიტყვებს, რომლებშიც მოცემული ქართული ფრაზა ან შესიტყვებაა გამოყენებული (სურათი 15).
სურათი 15
სიტყვა-სტატიის სრულ ვერსიაში თქვენთვის საინტერესო შესიტყვება ან ფრაზა სიტყვა-სტატიაში ყვითელი მარკერით იქნება მონიშნული (სურათი 16).
სურათი 16
ზოგ შემთხვევაში ქართულ შესიტყვებას ან ფრაზას სინონიმური წევრი აქვს, ამიტომ შესიტყვების ან ფრაზეოლოგიური ერთეულის ძიებისას "ზუსტი დამთხვევის" გამოყენება ყოველთვის ვერ მოხერხდება. იმ შემთხვევაში, თუ ზუსტი დამთხვევით შედეგები არ იძებნება, ლექსიკონი შემოგთავაზებთ მოიძიოთ სასურველი ერთეული "ზუსტი დამთხვევის" გარეშე (სურათები 17, 18 და 19).
სურათი 17
სურათი 18
სურათი 19
სიტყვა-სტატიის აგებულებისა და ლექსიკონით სარგებლობის შესახებ
წინამდებარე ლექსიკონში დამოუკიდებელ სალექსიკონო ერთეულებად შედის: არსებითი სახელი, ზმნა,ზედსართავი სახელი და ზმნისართი.
1. მართლწერა
ინგლისურ სიტყვას რიგ შემთხვევაში დაწერილობის რამდენიმე ვარიანტი აქვს
1.1. თუ ვარიანტები თანაბრად გავრცელებულია თანამედროვე ინგლისურში, მათ შორის წერია სიტყვა ან. მაგ.:
groundsheet ან ground sheet
mailbomb ან mail bomb
1.2. თუ ერთ-ერთი ვარიანტი ნაკლებადაა გავრცელებული, მას წინ უწერია სიტყვა აგრ. (აგრეთვე). მაგ.:
guerrilla აგრ. guerilla
INTSUM აგრ. intsum
1.3. თუ სიტყვის ვარიანტების დაწერილობა იმდენად განსხვავებულია, რომ შეუძლებელია მათი ერთ სიტყვა-სტატიაში გაერთიანება, ვარიანტი ცალკე სალექსიკონო ერთეულადაა გამოტანილი თავის ადგილას ანბანის მიხედვით თარგმანის გარეშე, ძირეულ ვარიანტზე მითითებით. მაგ.:
hackbut [ʹhækbət] = harquebus
heavy arms [ʹhɛvɪ͵ɑ:mz] = heavy weapons (იხ. მართლწერა)
1.4.1. თუ სიტყვა პატარა ასოთი იწერება, ხოლო მისი ერთ-ერთი მნიშვნელობა დიდით, მოცემული მნიშვნელობის ქართული თარგმანის წინ ფრჩხილებში წერია აღნიშნული სიტყვა დიდი ასოთი. მაგ.:
admiralty [ædmərəltɪ] n 1. (Admiralty). საადმირალო, სამხედრო-საზღვაო სამინისტრო (დიდ ბრიტანეთში); 2. ადმირალის წოდება..
1.4.2. თუ სიტყვა დიდი ასოთი იწერება, ხოლო მისი ერთ-ერთი მნიშვნელობა პატარით, მოცემული მნიშვნელობის ქართული თარგმანის წინ ფრჩხილებში წერია აღნიშნული სიტყვა პატარა ასოთი. მაგ.:
Arctic [ʹɑ:ktɪk] a 1. არქტიკისა, არქტიკული; ჩრდილოეთისა, ჩრდილოეთ პოლუსთან / ჩრდილოეთის პოლარულ წრესთან დაკავშირებული; 2. (arctic) ძალიან ცივი; მკაცრი, სუსხიანი.
2. ტრანსკრიფცია
ვინაიდან ინგლისური სიტყვის წარმოთქმა უმეტესწილად განსხვავდება გრაფიკული გამოსახულებისაგან,თითოეულ სიტყვას ახლავს კვადრატულ ფრჩხილებში მოთავსებული ტრანსკრიფცია, რომელიც გადმოსცემს სიტყვის ჟღერადობას. სალექსიკონო სიტყვის წარმოთქმა მთლიანად ეყრდნობა სალიტერატურო ენის მიღებულ ნორმებს. ლექსიკონში შეტანილია სიტყვის წარმოთქმის ყველაზე გავრცელებული ბრიტანული და ამერიკული ვარიანტები. მაგ.:
missile [ʹmɪsaɪl, ამერ. ʹmɪsl]
lieutenant [lɛfʹtɛnənt, ამერ. lu:ʹtɛnənt]
ლექსიკონში სიტყვის წარმოთქმის გადმოსაცემად ძირითადად გამოყენებულია საერთაშორისოფონეტიკური ასოციაციის მიერ შემუშავებული ფონეტიკური ნიშნები.
3. მნიშვნელობათა ნუმერაცია და სასვენი ნიშნები
3.1. მსგავსი დაწერილობის, მაგრამ სრულიად განსხვავებული ლექსიკური მნიშვნელობის მქონე ომონიმური ფორმები მარჯვენა ზედა კუთხეში პატარა არაბული ციფრებითაა აღნიშნული. მაგ.:
tank1 [tæŋk] n 1. ავზი, ცისტერნა...
tank2 [tæŋk] n ტანკი...
3.2. კონვერსიით ნაწარმოები ფორმები, რომლებიც ერთი და იგივე ლექსიკური მნიშვნელობისანი არიან, მაგრამ სხვადასხვა მეტყველების ნაწილებს განეკუთვნებიან, რომაული ციფრებით აღინიშნება. მაგ.:
attack I [əʹtæk] n 1. შეტევა, შეტევითი ბრძოლა...
attack II [əʹtæk] v შეტევა (˂შე˃უტევს), შეტევის განხორციელება...
3.3. როგორც ცნობილია, პოლისემანტური სიტყვის ცალკეული მნიშვნელობები თანაბარი ღირებულებისა არ არის. ყოველი პოლისემანტური სიტყვის სტრუქტურაში გამოიყოფა "სემანტიკური ცენტრები", ძირითადი მნიშვნელობები, რომლებიც ლექსიკონში მუქი ციფრებითაა გამოყოფილი: 1., 2. და ა.შ. მოცემული "სემანტიკური ცენტრები" რიგ შემთხვევაში შეიცავს ქვემნიშვნელობებს, რომლებიც ლექსიკონში ფრჩხილიანი არაბული ციფრებითაა დანომრილი: 1), 2), 3) ... მაშასადამე, პოლისემანტური სიტყვის სალექსიკონო სტატიაშ იორმაგი ნუმერაციაა გამოყენებული: 1. 1), 2), 3) ... მაგ.:

lift I [lɪft] n 1. 1) საჰაერო გადაყვანა ან გადაზიდვა (პირადი შემადგენლობისა, ტვირთისა და სხვ.); 2) საჰაერო გზით გადაყვანილი ჯარი / ხალხი ან გადაზიდული ტვირთი; 3) საჰაერო გადაყვანისთვის /გადაზიდვისთვის გამოყოფილი შვეულმფრენები; 1. ავ., რეაქტ. ამწევი ძალა; 3. ლიფტი.
in line ა) გაშლილი მწყობრით; ერთრიგად / ერთ ხაზზე გვერდიგვერდ; ბ) ერთრიგად / ერთმწკრივად ერთიმეორის უკან.

4. სიტყვის გრამატიკული დახასიათება
თითოეულ სალექსიკონო ერთეულს ახლავს გრამატიკული დახასიათება. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომელი მეტყველების ნაწილია აღწერილი სალექსიკონო სტატიაში (n – noun არსებითი სახელი; v – verb ზმნა; a – adjective ზედსართავი სახელი; adv – adverb ზმნისართი). მეტყველების ნაწილის გრამატიკული კვალიფიკაცია უშუალოდ მოსდევს სიტყვის ტრანსკრიფციას. შემდეგ, მეტყველების ნაწილს ერთვის სათანადო გრამატიკული დახასიათება.
4.1. არსებითი სახელი
4.1.1. არსებით სახელთან ფრჩხილებში მიეთითება არაწესიერი წარმოების მრავლობითი რიცხვის ფორმები. მაგ.:
analysis [əʹnæləsɪs] n (pl analyses [əʹnæləsəs])
spectrum [ʹspɛktrəm] n (pl spectra [ʹspɛktrə])
4.1.2. თუ არსებითი სახელი მრავლობით რიცხვში ფორმას არ იცვლის, ეს ფრჩხილებში მიეთითება შემდეგნაირად:
barracks [ʹbærəks] n (pl ფორმაუცვ.)...
4.1.3. რთულ არსებით სახელებთან ფრჩხილებში მიეთითება იმ კომპონენტის მრავლობითი რიცხვის ფორმა,რომელსაც დაერთვის მრავლობითი რიცხვის ნიშანი, ან რომელიც იცვლის ფუძისეულ ხმოვანს. მაგ.:
batman [ʹbætmən] n (pl -men [-mən])...
Commander in Chief [kə͵mɑ:ndərɪnʹtʃi:f] n (pl commanders- [kə͵mɑ:ndəz-])...
4.4. ზმნა
ზმნას ფრჩხილებში მიეთითება არაწესიერი წარმოების ნამყო განუსაზღვრელისა და ნამყო დროის მიმღეობის ფორმები. ეს ფორმები ერთმანეთისაგან წერტილ-მძიმითაა გამიჯნული. მაგ.:
break II [breɪk] v (broke [brəʊk]; broken [ʹbrəʊkən]) ...
თუ ნამყო განუსაზღვრელისა და ნამყოს მიმღეობის ფორმები ერთმანეთს ემთხვევა, ფრჩხილებში მხოლოდერთი ფორმაა მოყვანილი. მაგ.:
shine ['ʃaɪn] v (shone)...
თუ ნამყო განუსაზღვრელისა და ნამყოს მიმღეობის ფორმებს რამდენიმე ვარიანტი აქვს, ისინი ერთმანეთისაგან მძიმითაა გამიჯნული. მაგ.:
build [bɪld] v (built [bɪlt])...
5. მითითებანი
5.1.ინგლისური სიტყვა ან მისი რომელიმე მნიშვნელობა ლექსიკონში ყოველთვის არაა ნათარგმნი. ასეთ სიტყვასთან მნიშვნელობას ახლავს შესაბამისი მითითება მეორე სიტყვაზე ან მის ამა თუ იმ მნიშვნელობაზე.
5.1.1. ორთოგრაფიულ ვარიანტებს ფონეტიკური ტრანსკრიფციის შემდეგ დაესმის ტოლობის ნიშანი. მაგ.:
heavy arms [ʹhɛvɪ͵ɑ:mz] = heavy weapons (იხ. მართლწერა).
5.1.2. ტოლობის ნიშანი დაისმის აგრეთვე ინგლისური სიტყვის ამერიკული ვარიანტის წინ, რომელიც ცალკესალექსიკონო ერთეულადაა გამოტანილი და ახლავს კვალიფიკაცია ამერ. მაგ.:
traveling [ʹtrævəlɪŋ] ამერ. = travelling
vigor [ʹvɪgə(r)] ამერ. = vigour.
5.2.სამხედრო ტერმინს ხშირ შემთხვევაში რამდენიმე სახელი აქვს. ასეთი შემთხვევები ლექსიკონში გადმოიცემაშემოკლებით აგრ. (აგრეთვე) ან ტოლობის ნიშნით. მაგ.:
mortar line [ʹmɔ:tə͵laɪn] n ნაღმსატყორცნების საცეცხლე პოზიცია (აგრ. mortar position).
mortar position [͵mɔ:təpəʹzɪʃn] = mortar line.
5.3.წინამდებარე ლექსიკონში ხშირად გამოიყენება მითითება იხ. აგრ., რომელიც სამხედრო ტერმინს აგზავნის იმ სიტყვა-სტატიაზე, სადაც მოცემულ ტერმინთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება.მაგ.:
crossing force [ʹkrɒsɪŋfɔ:s] n წყლისმიერი დაბრკოლების ფორსირების ჯარი (ჩვეულ. დივიზიის სიდიდის ქვედანაყოფი, რომელსაც მდინარის და ა.შ. ფორსირება და ხიდისწინა პლაცდარმის შექმნა ევალება).
crossing force commander [͵krɒsɪŋfɔ:skəʹmɑ:ndə(r)] n წყლისმიერი დაბრკოლების ფორსირების ჯარის მეთაური [იხ. აგრ. crossing force].
5.4.ლექსიკონში ასევე გამოიყენება მითითება შდრ. აგრ. , რომელიც სამხედრო ტერმინს აგზავნის მსგავსი ანანტონიმური მნიშვნელობის ტერმინზე. მაგ.:
hasty crossing [͵heɪstɪʹkrɒsɪŋ] n წყლისმიერი დაბრკოლების სახელდახელო ფორსირება / გადალახვა (წინასწარი მომზადების გარეშე ყველა ხელთ არსებული საშუალების გამოყენებით) [შდრ. აგრ. deliberate crossing].
deliberate crossing [dɪ͵lɪbərətʹkrɒsɪŋ] n წყლისმიერი დაბრკოლების გეგმური ფორსირება / გადალახვა (წინასწარ მომზადებული / დაგეგმილი) [შდრ. აგრ. hasty crossing].
6. თარგმანი
6.1. "ინგლისურ-ქართულ სამხედრო ლექსიკონზე" მუშაობამ დაგვანახა, რომ ქართული ჯარის ფორმირების კვალდაკვალ იქმნება და ყალიბდება თანამედროვე ქართული სამხედრო ტერმინოლოგია. ამიტომ, ხშირ შემთხვევაში ინგლისურ ტერმინს ქართული ეკვივალენტის მითითების პარალელურად დართული აქვს ტერმინის განმარტება, რაც გააადვილებს როგორც მის სწორ გაგება-ინტერპრეტაციას, ასევევ სწორად დამკვიდრებასაც სამხედრო წრეებში. მაგ.:
key point [͵ki:ʹpɔɪnt] n საკვანძო წერტილი (სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პუნქტი / ობიექტი —აეროპორტი, სამთავრობო და სხვ. ადმინისტრაციული შენობა, ენერგომომარაგების ობიექტი და ა.შ.; აბრევიატურა KP).
6.2. ხშირ შემთხვევაში სიტყვა-სტატიებში მოცემულია საილუსტრაციო მასალა, ამა თუ იმ ტერმინის ხმარების შემთხვევები სხვადასხვა კონტექსტში, რაც უზრუნველყოფს ტერმინის პრაქტიკაში სწორად გამოყენებას. მაგ.:
key II [ki:] n 1. გასაღები (კოდის, შიფრის და მისთ. ამოსახსნელი); we obtained a key to the enemy's codes მოწინააღმდეგის კოდების ამოსახსნელი გასაღები მოვიპოვეთ; 2. ლეგენდა (რუკის პირობით ინიშნების განმარტებითი ტექსტი); the key is written in English and German რუკის ლეგენდა ინგლისურ და გერმანულ ენებზეა მოყვანილი; 3. გასაღები, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი / საკვანძო ადგილი (სადმე შეღწევის, რაიმეზე გაბატონების და მისთ. უზრუნველმყოფელი); this village is the key to the enemy's defences ამ სოფელს სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს მოწინააღმდეგის თავდაცვის ხაზების გარღვევისათვის.
6.3. ინგლისური ზმნა ლექსიკონში ინფინიტივის ფორმითაა მოცემული. ქართულად იგი მასდარით, საწყისით არის გადმოცემული. ვინაიდან ქართული საწყისი ყოველთვის ვერ გვაძლევს ინგლისური ზმნის კატეგორიალურ დახასიათებას, ამიტომ საწყისს ფრჩხილებში მიეთითება სათანადო ზმნის აწმყოს ან მყოფადის მხოლოობითი რიცხვის მესამე პირის ფორმა. მაგ.:
land II [lænd] v 1. ავ. 1) მიწაზე დაჯდომა (˂და˃ჯდება), დაფრენა...
6.4. ინგლისური ინფინიტივის ქართულად საწყისით გადმოტანა ყოველთვის ვერ ხერხდება. ზოგჯერ საწყისიქართულად ხელოვნურად ჟღერს. ასეთ შემთხვევაში ინგლისური ინფინიტივი ქართულად პირიანი ფორმითააგადმოღებული და ერთვის პირობითი ნიშანი ʘ. მაგ.:
mount II [maʊnt] v 1. ... 5. ʘ შეიარაღებულია, აღჭურვილია.
... to be up in arms ა) ʘ კბილებამდე შეიარაღებულია, სრულ საბრძოლო მზადყოფნაშია;
ბ) ʘ აჯანყდნენ, ხელში იარაღი აიღეს.
6.5. ზმნისწინები არასრულ კუთხოვან ფრჩხილებშია ˂ ˃ მოთავსებული, როცა მათი მოცილება შესაძლებელია. მაგრამ თუ ზმნისწინი აუცილებელია, მის გარეშე ფუძე გაუგებარია, მაშინ იგი უფრჩხილებოდ ერწყმის ზმნურ ფორმას (მაგ.: ˂გა˃კეთება, მაგრამ წაღება).
6.6. სინონიმური მნიშვნელობები ინგლისურ ნაწილში წილადის ხაზით იმიჯნება და ქართულად არ ითარგმნება.მაგ.:
to lay down / to ground, to throw down / (one's) arms იარაღის დაყრა, დანებება.
6.7. თუ ქართული შესიტყვების ერთ-ერთ წევრს სინონიმი აქვს, მეორე კი უცვლელია, სინონიმები წილადის ხაზით იმიჯნება. მაგ.:
ბრძანების / განკარგულების გაცემა.
6.8. კვადრატულ ფრჩხილებში მოთავსებულია არასინონიმური ვარიანტები, რომლებიც ითარგმნება. მაგ.:
to give [to receive] order ბრძანების / განკარგულების გაცემა [მიღება]...

7. ინგლისური შემოკლებანი

aadjective - ზედსართავი სახელი
advadverb - ზმნისართი
nnoun - არსებითი სახელი
vverb - ზმნა
smb.somebody - ვინმე
smth.something - რაიმე
plplural - მრავლობითი რიცხვი

8. ქართული შემოკლებანი

აგრ.აგრეთვე
ავ.ავიაცია
ავტ.საავტომობილო
ამერ.ამერიკული ინგლისური
არტ.არტილერია
ა.შ.(და) ასე შემდეგ
განსაკ.განსაკუთრებით
გეოგრ.გეოგრაფია
გერმ.გერმანული (ენა)
დუიმი
დაზვ.დაზვერვა
ელექტრ.ელექტროტექნიკა
ზღვ.საზღვაო
ინჟ.საინჟინრო ჯარი
ისტ.ისტორიული
იურ.იურიდიული
იხ.იხილე
კგკილოგრამი
კმკილომეტრი
კომპ.კომპიუტერული ტექნიკა
კრებ.კრებითი არსებითი სახელი
ლიტრი
ლათ.ლათინური (ენა)
ლოგ.ლოგისტიკა
მეტრი
მაგ.მაგალითად
მედ.მედიცინა
მისთ.(და) მისთანანი
მმმილიმეტრი
მოძვ.მოძველებული
პოლიტ.პოლიტიკური
რად.რადიოტექნიკა
რეაქტ.რეაქტიული ტექნიკა
რკ.-გზ.რკინიგზა
რლკ.რადიოლოკაცია
საუბ.საუბრული
სლ.სლენგი
სმსანტიმეტრი
სპეც.ტერმინი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა დარგში
სსრ.სასროლი იარაღი
სხვ.(და) სხვა
ტონა
ტექ.ტექნიკური
ტოპ.ტოპოგრაფია
უპირატ.უპირატესად
ფიზ.ფიზიკა
ფორტ.ფორტიფიკაცია
ფრანგ.ფრანგული (ენა)
შდრ.შეადარე
შემოკლ.შემოკლებული
ჩვეულ.ჩვეულებრივ
წწ.წლები
ხშ.ხშირად