battle honour
არსებითი სახელი
/ʹbætl͵ɒnə(r)/

საპატიო საბრძოლო ჯილდო (მთავრობის მიერ ნაწილისათვის ბრძოლაში მიღწეული წარმატებებისათვის მინიჭებული ჯილდო, რომელიც ნაწილს აძლევს საკუთარ დროშაზე, უნიფორმაზე და ა.შ. ამ ბრძოლის სახელის ტარების უფლებას).