direct
ზმნა
/dəʹrɛkt/

ხელმძღვანელობა (ხელმძღვანელობს); მართვა; წარმართვა; he was asked to take command and direct operations მას სთხოვეს, მეთაურობა ჩაებარებინა და საბრძოლო ოპერაციებისთვის ეხელმძღვანელა; a troop commander directs the fire of all the tanks in his troop ოცეულის მეთაური მის ოცეულში შემავალი ყველა ტანკის მიერ წარმოებულ ცეცხლს მართავს.