embark
ზმნა
/ɪmʹbɑ:k/

1) გემში, თვითმფრინავში ჩასმა (˂ჩა˃სვამს) / ჩატვირთვა (ჯარებისა, ტვირთისა); ემბარკაციის მოხდენა;

2) ჯარების გემში, თვითმფრინავში ჩასხდომა (˂ჩა˃სხდება) / ჩაჯდომა [შდრ. აგრ. debark].