exercise
არსებითი სახელი
/ʹɛksəsaɪz/

1. ჩვეულ. pl სწავლება, წვრთნა; მანევრები, ტაქტიკური მეცადინეობები; large-scale military exercises მსხვილმასშტაბიანი / ფართომასშტაბიანი სამხედრო სწავლებები / წვრთნები; to hold multinational exercises მრავალეროვნული სწავლებების / წვრთნების ჩატარება;

2. ფიზიკური ვარჯიში.