fall II
ზმნა
/fɔ:l/

(fell [fɛl]; fallenfɔ:lən])

1. დაცემა (˂და˃ეცემა), წაქცევა, დავარდნა;

2. დაცემა (˂და˃ეცემა), ბრძოლაში დაღუპვა;

3. დაცემა (˂და˃ეცემა), მოწინააღმდეგის ხელში ჩავარდნა (ითქმის ალყაშემორტყმული ქალაქის, სიმაგრის და მისთ. შესახებ); on the third day of the attack, the town fell შეტევის მესამე დღეს ქალაქი დაეცა.