headquarters and headquarters company
არსებითი სახელი
/hɛd͵kwɔ:təzənhɛd͵kwɔ:təzʹkʌmpənɪ/

ამერ. შტაბი და საშტაბო ასეული (ბატალიონში ან უფრო მსხვილ შენაერთში შემავალი ერთიანი ფორმირება; აბრევ. HHC, HQ & HQ company).