man-portable air defence system
არსებითი სახელი
/͵mæn͵pɔ:təbl͵ɛədɪʹfɛns͵sɪstəm/

ხელით გადასატანი საზენიტო რაკეტული კომპლექსი (მაგ. Blowpipe, Stinger და სხვ.; აბრევ. MANPADS).