medical countermeasures
არსებითი სახელი
/͵mɛdɪklʹkaʊntəmɛʒəz/

pl სამედიცინო დაცვის ღონისძიებები, სამედიცინო უზრუნველყოფა (ბირთვული, ბაქტერიოლოგიური და ქიმიური იარაღის გამოყენების საფრთხისას).