militarism
არსებითი სახელი
/ʹmɪlɪtərɪzəm/

1. მილიტარიზმი, ქვეყნის შეიარაღების ზრდისა და ომისათვის მზადების პოლიტიკა;

2. მილიტარიზმი, ქვეყნის პოლიტიკაში აგრესიული სამხედრო წრეების ბატონობა.